Fiscalon

Inhoud bewerken

Gratis Vastgoed Adviesgesprek

Benieuwd welke vastgoed strategie het beste past voor jouw vennootschap zonder tijd te verspillen?

Vraag een 10-minuten adviesgesprek aan met fiscaal adviseur Gunter Vanhasbroeck en krijg meteen een antwoord op je vastgoed vragen.
 
Het gesprek is gratis en vrijblijvend. Als je meer wilt weten kunnen we achteraf een langere meeting inplannen voor alle details.

Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op 10 februari 2023.

1 – De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00) als schadebeding.

2- Bezwaren op facturen moeten binnen de acht dagen vanaf de datum der factuur schriftelijk worden ingediend.  Zo deze termijn verlopen is worden zij niet meer aanvaard.

3- Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Indien de opdracht door de cliënt om welke reden ook geannuleerd wordt, is deze een vergoeding van 30% van de ordersom aan de firma verschuldigd, als tussenkomst in alle gemaakte administratiekosten.

4- De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.  Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5- Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten.

6- In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

7- In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.  Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan een de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

8- Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.  Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.